مجمع عمومی عادی مورخ 97/04/09 انجمن شرکت های حفاری

مجمع عمومی عادی مورخ 97/04/09 انجمن شرکت های حفاری

مجمع عمومی عادی مورخ  09 ، ۴ ، 97  انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران رسیدگی به صورت های مالی دوره منتهی به  29 اسفندماه 96،انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، انتخاب بازرس قانونی، تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تصویب حق عضویت اعضا، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و پاره ای...
Share This