شرکت‌های عضو انجمن

شرکت پترو صنعت حفار

شرکت پترو صنعت حفار

www.pshservices.com

شرکت حفاری استوان کیش

شرکت حفاری استوان کیش

www.ostovan.com

شرکت حفاری شمال

شرکت حفاری شمال

www.ndco.ir

شرکت دانا پتروریگ

شرکت دانا پتروریگ

www.danaenergy.ir

شرکت گلوبال پتروتک

شرکت گلوبال پتروتک

www.gptkish.com

شرکت مهران

شرکت مهران

www.mehranservices.com

شرکت تأمین دکل صبا

شرکت تأمین دکل صبا

http://www.oeid.ir/

شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه

شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت پترو دانیال کیش

www.petrodanial.com

شرکت توسعه حفاری تدبیر

شرکت توسعه حفاری تدبیر

tadbirdrilling.com

شرکت حفاری دانا

شرکت حفاری دانا

www.danaenergy.ir

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)

www.pedex.ir

شرکت کند و کاو انرژی

شرکت کند و کاو انرژی

www.kep-co.com

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران

www.nidc.ir

شرکت پترو گوهر کیش

شرکت پترو گوهر کیش

www.pgfkco.com

شرکت مهندسی کان دانا

شرکت مهندسی کان دانا

www.pgfkco.com

شرکت پترو الماس آرام کیش

شرکت پترو الماس آرام کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت بین الملل حفاری DCI

شرکت بین الملل حفاری DCI

شرکت حفاری مپنا

شرکت حفاری مپنا

www.mapnagroup.com

شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت عملیات اکتشاف نفت

www.oeoc.ir

شرکت مپصا

شرکت مپصا

www.mapsaeng.com

شرکت نفت و گاز پرشیا قشم

شرکت نفت و گاز پرشیا قشم

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

Share This