شرکت‌های عضو انجمن

شرکت پترو صنعت حفار

شرکت پترو صنعت حفار

شرکت حفاری استوان کیش

شرکت حفاری استوان کیش

شرکت حفاری شمال

شرکت حفاری شمال

شرکت دانا پتروریگ

شرکت دانا پتروریگ

شرکت گلوبال پتروتک

شرکت گلوبال پتروتک

شرکت مهران

شرکت مهران

شرکت تأمین دکل صبا

شرکت تأمین دکل صبا

شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه

شرکت نوآوران انرژی خاورمیانه

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت توسعه حفاری تدبیر

شرکت توسعه حفاری تدبیر

شرکت حفاری دانا

شرکت حفاری دانا

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (پدکس)

شرکت کند و کاو انرژی

شرکت کند و کاو انرژی

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ملی حفاری ایران

شرکت پترو گوهر کیش

شرکت پترو گوهر کیش

شرکت مهندسی کان دانا

شرکت مهندسی کان دانا

شرکت پترو الماس آرام کیش

شرکت پترو الماس آرام کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت بین الملل حفاری DCI

شرکت بین الملل حفاری DCI

شرکت حفاری مپنا

شرکت حفاری مپنا

شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت عملیات اکتشاف نفت

شرکت مپصا

شرکت مپصا

شرکت نفت و گاز پرشیا قشم

شرکت نفت و گاز پرشیا قشم

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

شرکت خدمات فنی میادین آسماری

Share This