کمیسیون منابع انسانی

ماموریت: هماهنگی و هم‌افزایی برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی منابع انسانی در صنعت حفاری نفت و گاز کشور

اهداف بلندمدت:

 1. تدوین استانداردهای حرفه‌ای جذب نیروی انسانی کلیدی در صنعت حفاری کشور
 2. تدوین ضوابط حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در صنعت حفاری کشور
 3. تدوین نظام‌نامه حرفه‌ای بکارگیری و جابجائی نیروی انسانی کلیدی در صنعت حفاری کشور
 4. تدوین نظام جامع آموزش و توسعه نیروی انسانی صنعت حفاری کشور
 5. برقراری تعامل و ارتباط با انجمن‌های حرفه‌ای، مراکز صنعتی و علمی بین‌المللی در صنعت حفاری

اهداف کوتاه مدت:

 1. بررسی وضعیت موجود عرضه و تقاضای نیروی انسانی صنعت حفاری
 2. آسیب شناسی و بررسی وضعیت موجود نظام بکارگیری نیروی انسانی صنعت حفاری
 3. آسیب شناسی و بررسی وضعیت موجود نظام حفظ و نگهداشت نیروی انسانی صنعت حفاری
 4. آسیب شناسی و بررسی وضعیت موجود آموزش و توسعه نیروی انسانی صنعت حفاری
 5. برقراری ارتباط و تعامل با شرکت‌های عضو انجمن حفاری و دریافت نقطه نظرات مدیران ارشد شرکت‌ها

برنامه اجرائی:

 1. استانداردسازی عناوین شغل‌ها (فارسی و لاتین)
 2. مشخص کردن حداقل شرایط احراز هر شغل
 3. مشخص کردن آموزش‌های مربوط به هر شغل در جهت کسب شرایط احراز و تعیین توانایی و شایستگی‌های لازم هر شغل
 4. مشخص کردن کارراهه شغلی مشاغل حفاری
 5. رسمیت بخشیدن و تصویب استانداردهای مشاغل صنعت حفاری در وزارت کار
 6. تدوین مقررات جهت شرکت‌های حفاری نفت و گاز در راستای تبعیت از استانداردها (ایجاد ضمانت اجرایی)

Share This