اتاق بازرگانی ایران و امارات -کارگاه خروج از بحران