• یک شرکت خدمات حفاری اعلام کرد که در آخرین هفته سال ٢٠١۵ میلادی، شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا کاهش یافت.
  • به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعلام کرد که در آخرین هفته سال ٢٠١۵ میلادی، شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا برای ششمین بار در هفت هفته گذشته کاهش یافته است.

    در هفته منتهی به ٣١ دسامبر ٢٠١۵، شمار دکلهای حفاری نفت در آمریکا با دو مورد کاهش روبرو بود و مجموع این دکلها به ۵٣۶ دکل رسید.

    با کاهش یادشده، مجموع دکلهای نفتی فعال در آمریکا به حدود یک سوم از دکلهای حفاری فعال در پایان سال گذشته میلادی رسیده است.

    شمار دکلهای حفاری فعال آمریکا، یکی از شاخصهای پیش بینی تولید نفت این کشور در ماههای آینده است. افت قیمت نفت در یک سال گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان نفت را درباره سرمایه گذاری در تولید جدید، به تردید انداخته است.

Share This