اطلاعیه درخصوص بررسی مشکلات رویه ی واردات در مقابل صادرات