اطلاع رسانی تردد شناور رو رو جهت حمل کالا به بنادر شمالی روسیه و قزاقستان - ۶۴۵۵