اعزام هیأت جهت شرکت در همایش اقتصادی خزر در ترکمنستان