اعلام ساخت مجتمع تجاری بازار شرق و درخواست همکاری با ایران