بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید-اتاق تهران