جمع آوری کمک به سیل زدگان توسط جامعه نیکوکاری ابرار