درخواست اطلاع رسانی از همایش معرفی فرصتهای اقتصادی با کشور سوریه - ۹۶۶۰