درخواست همکاری جهت تهیه کتاب خاطرات میر محمد صادقی از نگاه دیگران