دعوت به همایش سالیانه سرمایه گذاری در شهر آلماتی قزاقستان - ۹۶۵۳