روابط کارگزاری بانک حکمت با کشورهای هند، ایتالیا، چین و ترکیه