ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد و بازار به صورت مشترک با اولین جلسه کمیته اقتصاد و بازار کنگره حفاری روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ۹۷ در دفتر انجمن برگزار گردید

Share This