ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد و بازار به صورت مشترک با اولین جلسه کمیته اقتصاد و بازار کنگره حفاری روز یکشنبه 14 مرداد ماه 97 در دفتر انجمن برگزار گردید

Share This