.این جلسه به صورت تلفیقی حضوری و حضور مجازی چند تن از اعضا در دفتر انجمن دوشنبه 8 دیماه 99 برگزار گردید

Share This