متن نامه به پیوست ارسال شده است. لذا شرکت هایی ک تمایل به مشاهده این طرح و اظهار نظر در این باره دارند، برای دریافت اصل طرح با دفتر انجمن(خانم مهدوی) تماس حاصل فرمایید

 

طرح قانون جامع بانکداری

Share This