مشکلات بیمه ای پیمانکاران برای اجرای پروژه های خارج از کشور