نمایشگاه بین المللی سوریه-شرکت یاران کارآفرین پاسارگاد