نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران ۱۰-۱۳ شهریور ماه در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار میگردد.

Share This