پیرو دوره مجمع بنگاههای تولیدی کوچک و متوصط غرب آفریقا-۸۲۷