مجمع عمومی عادی مورخ  ۰۹ ، ۴ ، ۹۷  انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران رسیدگی به صورت های مالی دوره منتهی به  ۲۹ اسفندماه ۹۶،انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، انتخاب بازرس قانونی، تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تصویب حق عضویت اعضا، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و پاره ای تصمیمات مرتبط با اختیارات مجمع برگزار گردید.

افراد مشروحه ذیل به سمت  اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

اعضای اصلی هیات مدیره

۱- آقای محمد ایروانی

۲- آقای محمد عالمی

۳- آقای حمیدرضا گلپایگانی

۴-آقای احمد قلعه بانی

۵- آقای سپهر سپهری

اعضای علی البدل هیات مدیره

۱-آقای فاضل جمالزاده

۲-آقای مرتضی پاکروان

همچنین آقای محمد رضا تاکایدی به سمت  بازرس اصلی و آقای عبدالحسین شریفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

برای مشاهده دستور جلسه این جا را کلیک کنید.

Share This