چشم‌انداز انجمن

انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران به عنوان مجمع امور صنفی شرکت‌های متولی امر حفاری نفت و گاز کشور و دارنده امکانات کامل اجرای عملیات و خدمات صنعت حفاری به زنجیره اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از منابع انرژی زیر زمینی در بازارهای هدف، ضمن برخورداری از اتحاد، همدلی و همراهی اعضاء خود و تکیه بر نیروی انسانی و مدیران متخصص و وفادار شرکت‌های عضو توانسته است به عنوان محور صنعت حفاری و خدمات فنی کشور و تدوین‌گر استانداردهای بومی صنعت حفاری و صنایع خدمات فنی مرتبط، اعتماد کامل کارفرمایان را درزمینه ارزشیابی متقاضیان تأسیس شرکت های حفاری و خدمات فنی، اظهار نظر درباره شرایط عمومی و فنی قراردادهای اجرایی پروژه های نفت و گاز، داوری در حل و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکاران صنعت همچنین حمایت از اعضاء خود و صیانت از منافع ملی کشور به دست آورد.

Share This