چشم‌انداز انجمن

انجمن شركت‌های حفاری نفت و گاز ایران به عنوان مجمع امور صنفی شركت‌های متولی امر حفاری نفت و گاز كشور و دارنده امكانات كامل اجرای عملیات و خدمات صنعت حفاری به زنجیره اكتشاف، تولید و بهره‌برداری از منابع انرژی زیر زمینی در بازارهای هدف، ضمن برخورداری از اتحاد، همدلی و همراهی اعضاء خود و تكیه بر نیروی انسانی و مدیران متخصص و وفادار شركت‌های عضو توانسته است به عنوان محور صنعت حفاری و خدمات فنی كشور و تدوین‌گر استانداردهای بومی صنعت حفاری و صنایع خدمات فنی مرتبط، اعتماد كامل كارفرمایان را درزمینه ارزشیابی متقاضیان تأسیس شركت های حفاری و خدمات فنی، اظهار نظر درباره شرایط عمومی و فنی قراردادهای اجرایی پروژه های نفت و گاز، داوری در حل و فصل اختلافات كارفرما و پیمانكاران صنعت همچنین حمایت از اعضاء خود و صیانت از منافع ملی كشور به دست آورد.

Share This