هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران

اعضای هیات مدیره متفقا به‌عنوان نماینده قانونی انجمن دارای كلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن می‌باشند و ضمن حفظ مسئولیت، می‌توانند وظایف اجرایی خویش را از طریق تفویض اختیار به رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن به مرحله اجرا در آورند.

محمود شريفيان

محمود شريفيان

عضو اصلی هیئت مدیره

بهمن سروشی

بهمن سروشی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

قاسم هردانی

قاسم هردانی

دبیر انجمن

محمد ایروانی

محمد ایروانی

نایب رییس هیئت مدیره

محمدرضا تاکایدی

محمدرضا تاکایدی

عضو اصلی هیئت مدیره

مسعود عیدی

مسعود عیدی

بازرس قانونی

محمد عالمي

محمد عالمي

رییس هیئت مدیره

محمد مدنی

محمد مدنی

عضواصلی هیئت مدیره

محمدرضا پارساپور

محمدرضا پارساپور

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

Share This