هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران

اعضای هیات مدیره متفقا به‌عنوان نماینده قانونی انجمن دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن می‌باشند و ضمن حفظ مسئولیت، می‌توانند وظایف اجرایی خویش را از طریق تفویض اختیار به رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن به مرحله اجرا در آورند.

فاضل جمالزاده

فاضل جمالزاده

عضو اصلی هیئت مدیره

محمد عالمی

محمد عالمی

بازرس قانونی

فرهاد صحبت زاده

فرهاد صحبت زاده

عضو علی البدل هیئت مدیره

مسعود گشنیزجانی

مسعود گشنیزجانی

نایب رییس هیئت مدیره

مهران مکوندی

مهران مکوندی

عضو اصلی هیئت مدیره

مصطفی ذاکر

عضو علی البدل هیئت مدیره

مرتضی پاکروان

مرتضی پاکروان

رئیس هیئت مدیره

عبدالحسین شریفی

عبدالحسین شریفی

عضواصلی هیئت مدیره

قاسم هردانی

قاسم هردانی

دبیر انجمن

Share This