هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران

اعضای هیات مدیره متفقا به‌عنوان نماینده قانونی انجمن دارای كلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن می‌باشند و ضمن حفظ مسئولیت، می‌توانند وظایف اجرایی خویش را از طریق تفویض اختیار به رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن به مرحله اجرا در آورند.

حمیدرضا گلپایگانی

حمیدرضا گلپایگانی

عضو اصلی هیئت مدیره

فاضل جمالزاده

فاضل جمالزاده

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

قاسم هردانی

قاسم هردانی

دبیر انجمن

محمد ایروانی

محمد ایروانی

نایب رییس هیئت مدیره

سپهر سپهری

سپهر سپهری

عضو اصلی هیئت مدیره

محمدرضا تاکایدی

محمدرضا تاکایدی

بازرس قانونی

محمد عالمي

محمد عالمي

رییس هیئت مدیره

احمد قلعه بانی

احمد قلعه بانی

عضواصلی هیئت مدیره

مرتضی پاکروان

مرتضی پاکروان

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

Share This