همایش آشنایی با فرصت بازسازی و تجارت با سوریه برگزار میگردد.

Share This