اطلاع رسانی مجمع تجارت و سرمایه گذاری آفریقا - ۱۳۵۲۴