برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی خدمات فنی مهندسی و فناوری های نوین مسکن و ساختمان