تصمیمات کمیسون حقوقی و حمایت های قضایی در خصوص قراردادهای یکساله از شمول دادنامه ۲۷۲۷ دیوان عدالت -۱۵۷۶۶