جلسه شناسایی و رفع موانع رونق تولید

همکاران محترم لطفا ًبا توجه به تاریخ جلسه که شنبه مورخ ۹۸/۲/۷ برگزار میگردد، نظرات خود را حتی در روز تعطیلل به انجمن فکس و یا ایمیل فرمایید.

با تشکر

 

Share This