درخواست اطلاع رسانی از اولین نمایشگاه نیرو در عراق