دعوت به حضور در دهمین سالگرد کمیته ملی ایران چهارمین گردهمایی سالیانه کمیته جوانان در شورای جهانی نفتpdf