دیون و بدهی های وزارت نفت و مجموعه شرکت های زیر مجموعه