رفع ابهام برخی از بانک ها و یکسان سازی عملکرد آنها