زمان و پوستر برگزاری کارگاه روش های نوین تامین مالی