جلسه چهارم سمینار شیوه اداره صحیح در تشکل های اقتصادی و بازرگانی روز دوشنبه ۵شهریور ساعت ۱۴-۱۸ در محل اتاق بازرگانی برگزار میگردد.

Share This