فراخوان مشارکت در جشنواره تولیدکنندگان و معرفی چهره های ماندگار صنعت و معدن و تجارت