قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا تجهیزات و مواد اولیه