مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷ ، ۴ ، ۹۶  انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران رسیدگی به صورت های مالی دوره منتهی به  ۳۰ اسفندماه ۹۵، انتخاب بازرس قانونی. تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تصویب حق عضویت اعضا، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و پاره ای تصمیمات مرتبط با اختیارات مجمع.

برای مشاهده دستور جلسه این جا را کلیک کنید.

M-960427 (7) M-960427 (6) M-960427 (5) M-960427 (4) M-960427 (3) M-960427 (2) M-960427 (1) cover

Share This