مقررات جدید ترکیه جهت ورود و خروج کامیون ها از مرزها -۳۷۱ (۱)

Share This