کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت نوآوری و نحوه ورود به اکوسیستم استارتاپی در تاریخ سه شنبه ۶ شهریور ماه در محل اتاق بازرگانی برگزار میگردد.

Share This