مجمع عمومی عادی مورخ ۹۶/۴/۲۷ انجمن شرکت های حفاری

مجمع عمومی عادی مورخ ۹۶/۴/۲۷ انجمن شرکت های حفاری

مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷ ، ۴ ، ۹۶  انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران رسیدگی به صورت های مالی دوره منتهی به  ۳۰ اسفندماه ۹۵، انتخاب بازرس قانونی. تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره، تصویب حق عضویت اعضا، تعیین روزنامه کثیرالانتشار و پاره ای تصمیمات مرتبط با اختیارات...